Claudia Klučarić

mixed diary VI

2000, "mixed diary VI", Papierrolle mit aufgeklebten Zeitungsausschnitten (Länge ca. 19 Meter), Holz, Sperrholz, Blech, 72,5 x 80 x 17,5 cm
2000, "mixed diary VI", Papierrolle mit aufgeklebten Zeitungsausschnitten (Länge ca. 19 Meter), Holz, Sperrholz, Blech, 72,5 x 80 x 17,5 cm